kristus.tv > om kristus stiftelse  
tilbake til start
folka bak kristus.tv
si din mening
hjelp andre
se tv
kristus.tv på tinget
støtt oss
Om Kristus Stiftelse
År 2003, den 28 april, ble det holdt konstituerende styremøte i Kristus Stiftelse.
Tilstedet var Hans Korsan og Kris Ullern Stenseth.
Disse saker ble behandlet:
1. Konstituering
Ved gavebrev/bankinnskudd av 13.01.03 har Hans Korsan gitt kr 50.000,- som grunnkapital for en Stiftelse som skal arbeide for å endre det politiske systemet i Norge.
2. Vedtekter
Det var enighet om disse vedtekter:
§ 1   Stiftelsens navn er "Kristus Stiftelse". Den er opprettet i henhold til gavebrev/innskudd av 28.04.03 fra Hans Korsan.
§ 2   Stiftelsens grunnkapital er på kr 50.000,-.
§ 3   Stiftelsens formål er å arbeide for å forandre det politiske systemet i Norge til et mer direkte demokrati hvor Internett på adresse www.kristus.tv brukes rett i Stortinget. Stiftelsen har i tillegg som formål å medvirke til dannelsen av et politisk parti som har hovedformål å fremme direkte demokrati ved bla folkeavstemming over Internettet.
§ 4   Stiftelsen skal ha et styre på minst 2 medlemmer. Det kreves enstemmighet i styret ved opptak av nye styremedlemmer. Et styremedlem kan trekke seg med to ukers skriftlig varsel.
Det fastsettes ikke noen bestemt funksjonstid for noen av styremedlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er tilstedet. Avgjørelser i styret skjer ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
Kostnadene ved styrets arbeid dekkes av stiftelsens midler. Eventuell godtgjørelse for arbeid i eller for styret fastsettes av styret ved enstemmighet.
§ 5   Styret kan bestemme at det skal organiseres støttemedlemmer og liknende.
§ 6   Styret sørger for revisjon av regnskapet.
§ 7   Det skal avholdes minst to styremøter i året. Det skal føres protokoll.
§ 8   Endring av disse vedtekter og oppløsning av stiftelsen kan bare skje ved enstemmighet i styret.
Ved oppløsning skal stiftelsens midler tilfalle liknende formål som bestemt i § 3.
For spørsmål som ikke er løst i disse vedtekter gjelder den til enhver gjeldende lov om stiftelser så langt denne rekker.
3. Valg av styre.
Som styre ble valgt:
Hans Korsan, leder  -   Silurveien 12, 0380 Oslo
Kris Ullern Stenseth  -   Ullern, 2040 Kløfta
4. Valg av revisor
Som revisor ble valgt:
InterRevisjon Oslo AS, Wergelandsvei 3, 0167 Oslo
Alle beslutninger var enstemmige.
Se revisorerklæring